Regulamin rezerwacji

Przyjazd
Wyjazd
2

Dorośli

bez dzieci
Dorośli
dziecko
dziecko
Wybierz
Rezerwacja
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu
 

REGULAMIN REZERWACJI

BALTIA APARTAMENTY – Baltia Szymon Batko z siedzibą ul. Bajeczna 16, 78-100 Kołobrzeg, REGON: 380479494, NIP: 6711743750,  będąca stroną umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z GOŚCIEM.

GOŚĆ – klient dokonujący rezerwacji, osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu.

REZERWACJA WSTĘPNA – zapytanie ze strony GOŚCIA o możliwość zarezerwowania usługi najmu apartamentu (wolne terminy, dostępność określonego typu apartamentu) wykonane osobiście, telefonicznie, lub w formie elektronicznej: przez e-mail, lub przez skrzynkę kontaktową na Facebooku.

REZERWACJA POTWIERDZONA-NIEGWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona pisemnie w formie elektronicznej, którą Baltia będzie utrzymywała w ciągu 2 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.

REZERWACJA POTWIERDZONA-GWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona przedpłatą, oznacza, że zamówione usługi będą gotowe na przyjazd GOŚCIA w wyznaczonym terminie i zakresie. GOŚĆ może rozpocząć pobyt od godz. 16 w pierwszej dobie ustalonego terminu.

OFERTA STANDARDOWA – typ rezerwacji, która może być bezpłatnie anulowana najpóźniej do 30 dni przed ustalonym terminem przyjazdu. Wymaga przedpłaty w wysokości minimum 30%.

OFERTA BEZZWROTNA – typ rezerwacji, która wymaga przedpłaty 100%, ale koszt usługi noclegowej jest zrabatowany o 5% w stosunku do oferty standardowej. Oferta jest aktywna tylko w wybranych terminach. Rezerwacja bezzwrotna nie podlega anulacji.

 1. REZERWACJA WSTĘPNA

1.1 Zapytanie lub zgłoszenie zyskuje status rezerwacji wstępnej, jeśli spełnia wymogi:

 1. zawiera komplet danych osoby rezerwującej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
 2. termin pobytu
 3. liczbę osób, (dorosłych i dzieci; wiek dzieci)
 4. rodzaj apartamentu

1.2 Rezerwacja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca dla BALTIA APARTAMENTY, dopóki nie zostanie przez BALTIA APARTAMENTY potwierdzona pisemnie.

 

 1. REZERWACJA POTWIERDZONA – NIEGWARANTOWANA

2.1 Rezerwację można potwierdzić ustnie (telefonicznie lub osobiście), ale zawsze na adres GOŚCIA jest wysyłane pisemne potwierdzenie wraz z wyszczególnieniem wszystkich warunków rezerwacji (termin, liczba osób, cena, rodzaj apartamentu).

2.2 W potwierdzeniu podana jest kalkulacja wynajmu (na podstawie zgłoszenia opisanego w punkcie 1.1) wyrażona w PLN z wyliczonym podatkiem VAT. Kalkulacja zawiera również:

 1. informację o opłacie miejscowej wraz z jej wysokością dla danego pobytu
 2. informację o wysokości wymaganej przedpłaty na poczet usług.

2.3 Potwierdzenie wysłane przez BALTIA APARTAMENTY do GOŚCIA oznacza, że rezerwacja przyjęła status rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej.

 

 1. REZERWACJA POTWIERDZONA – GWARANTOWANA

3.1 GOŚĆ jest zobowiązany do przekazania przedpłaty dla BALTIA APARTAMENTY najpóźniej w terminie 2 dni od potwierdzenia rezerwacji niegwarantowanej. Wysokość przedpłaty podana jest w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym do GOŚCIA i wynosi nie mniej niż 30% dla ofert standardowych i 100% dla ofert bezzwrotnych

3.2 Po zaksięgowaniu przedpłaty przez BALTIA APARTAMENTY rezerwacja zyskuje status potwierdzonej-gwarantowanej. Termin pobytu, wartość zamówienia oraz świadczenia są wiążące dla obydwu stron, czyli dla BALTIA APARTAMENTY i dla GOŚCIA.

 

 1. ZAPŁATA ZA REZERWACJĘ

4.1 Najpóźniej w dniu przyjazdu, ale przed rozpoczęciem pobytu, GOŚĆ jest zobowiązany do wpłaty pozostałej należności.

4.2 Wpłata całkowitej należności za pobyt stanowi zawarcie umowy między BALTIA APARTAMENTY a GOŚCIEM.

 

 1. ANULACJA REZERWACJI

5.1 Anulacji pobytu GOŚĆ może dokonać w każdym czasie z zachowaniem warunków anulacji wyszczególnionych w potwierdzeniu rezerwacji.

5.2 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej – brak przedpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację GOŚCIA z zamówienia usług i na tej podstawie BALTIA APARTAMENTY ma prawo anulować rezerwację, bez konieczności kontaktowania się z GOŚCIEM.

5.3 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-gwarantowanej (po dokonaniu przedpłaty).

 1. Oferty standardowe można bezpłatnie anulować w terminie do 30 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. Po tym terminie BALTIA APARTAMENTY ma prawo do zatrzymania przedpłaty jako rekompensaty za niezrealizowane zamówienie.
 2. Oferty bezzwrotne nie podlegają anulacji.
 3. Jeśli przedpłata nie podlega zwrotowi a GOŚĆ z ważnych powodów nie może zrealizować pobytu w wyznaczonym terminie, wówczas może wystąpić o zmianę terminu rezerwacji w miarę dostępności miejsc w cenach obowiązujących w nowym terminie. W nowym terminie obowiązuje Cennik znajdujący się na stronie www.baltia.pl.  Zmiana terminu nie może narażać obiektu BALTIA APARTAMENTY na straty. Postulat GOŚCIA dotyczący zmiany terminu pobytu nie jest wiążący dla BALTIA APARTAMENTY. Jeśli strony osiągną porozumienie zmiana terminu wymaga pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
 4. Niepojawienie się GOŚCIA w obiekcie w dniu rozpoczęcia pobytu (bez poinformowania obiektu) traktowane jest jako anulacja rezerwacji.

5.4 Odmowa zapłaty przez GOŚCIA 100% wartości rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu stanowi odstąpienie od umowy przez GOŚCIA. BALTIA APARTAMENTY ma prawo do anulowania rezerwacji oraz do zachowania przedpłaty.

5.5 W przypadku anulacji części pobytu (skrócenia pobytu) przez GOŚCIA, BALTIA APARTAMENTY nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

 

 1. REKLAMACJE

6.1 GOŚĆ ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

6.2 Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia, drogą pisemną na adres Baltia Szymon Batko, Bajeczna 16 78-100 Kołobrzeg.

 6.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana listownie na adres adresata reklamacji.

 

 1. SPORY

Spory między GOŚCIEM a BALTIA APARTAMENTY rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby BALTIA APARTAMENTY.